WET KOPEN OP AFSTAND VOOR KOPEN VIA HET INTERNET
Colportage op Internet: de Wet Koop op Afstand.
Aanpassingen per 13 Juni 2014 vind U hier;
Sinds 1 februari 2001 hebben in Nederland de wet "Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten",
of kort gezegd de Wet Koop op Afstand. Deze wet vormt de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG over dit onderwerp.
Zoals bij alle richtlijnen moeten alle EG-landen deze als wet implementeren. Hiermee wordt hopelijk de elektronische markt binnen de EG gestimuleerd. De richtlijn, en daarmee ook de wet, biedt namelijk een aantal verplichtingen voor leveranciers en een betere bescherming voor de consument.
Tijdige en voldoende informatie
Een belangrijk aspect van de wet betreft de informatieplicht die de verkoper heeft jegens de consument.
De consument moet vooraf voldoende en duidelijk geïnformeerd worden (in voor hem begrijpelijke termen) in de te leveren diensten of producten. Ook moet de verkoper duidelijk laten blijken dat hij deze informatie verstrekt met commercieel oogmerk, en rekening houden met het geval dat de consument in kwestie wel eens minderjarig kan zijn.
De informatie die in ieder geval vooraf verstrekt moet worden betreft:
- de identiteit en het adres van de leverancier;
- de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
- de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn;
- de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
- de eventuele leveringskosten;
- het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen (zie onder);
- de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs; en
- de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of Productlevering.
Als het gaat om telefonische verkoop, dan moet de leverancier zijn identiteit en het commerciële oogmerk van het telefoongesprek aan het begin van elk gesprek duidelijk maken.
Tevens moet de consument tijdig een schriftelijke bevestiging krijgen van het tot stand komen van de overeenkomst. Dit mag uiterlijk bij levering gebeuren, en het is toegestaan om dit per e-mail te doen.
Naast de hierboven genoemde informatie moet ook worden medegedeeld:
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
- het bezoekadres van de vestiging waar de consument met zijn klachten terecht kan;
- hoe het zit met after-sales service en garantie;
- de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan een jaar heeft.
Bedenktijd en opzegtermijn
Bij elke overeenkomst die op afstand (bijvoorbeeld via Internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van zeven werkdagen
waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgaaf van redenen. De leverancier mag hiervoor geen boete in rekening brengen; hoogstens mag hij de kosten voor het terugzenden voor rekening van de consument laten komen. Als de consument binnen de zeven werkdagen al betaald heeft, en daarna alsnog de overeenkomst herroept, is de leverancier verplicht om binnen dertig dagen de betaling terug te storten. Als de consument een financieringsregeling heeft afgesproken, dan wordt deze mede herroepen.
De termijn van zeven werkdagen gaat in op de dag waarop de consument de goederen ontvangen heeft, mits de verplichte schriftelijke bevestiging dan al binnen is. Als het gaat om een dienst, dan gaat de termijn in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten of op de dag waarop de bevestiging binnen is.
Als op de dag van ontvangst van de goederen of de dag van sluiting van de overeenkomst betreffende de dienst de schriftelijke bevestiging nog niet binnen is, dan wordt de termijn verlengd naar drie maanden.
Deze bedenktijd is niet van toepassing als het gaat om bijvoorbeeld maatwerk-producten, goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld omdat ze snel bederven), kranten en tijdschriften en bij het afsluiten van weddenschappen en loterijen.
Uitvoeringstermijn
Tenzij de consument en de leverancier vooraf anders afspreken, moet de bestelling binnen dertig dagen na plaatsing worden uitgevoerd.
Als het bestelde goed of de bestelde dienst niet leverbaar is, moet de leverancier de consument daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen binnen dertig dagen terugstorten.
Soms kan het voorkomen dat de leverancier een ander product of een andere dienst van gelijke kwaliteit en prijs kan leveren als het bestelde niet leverbaar is. Dit mag hij alleen doen als hij deze mogelijkheid vooraf duidelijk heeft aangegeven. De consument heeft dan wel het recht om op kosten van de leverancier het vervangende producten terug te sturen als hij gebruikmaakt van de bovengenoemde herroepingsregeling.
Agressieve verkooptechnieken, Ongevraagde reclame per fax, telefoon of e-mail:
Het gebruikmaken van een fax of telefoon om zonder menselijke tussenkomst commerciële boodschappen aan consumenten te doen toekomen is alleen toegestaan met voorafgaande instemming van die consumenten. Andere communicatietechnieken voor individuele communicatie met de consument op afstand, zoals telefoontjes van verkopers, e-mail en geadresseerde post, mogen slechts worden gebruikt als de consument hiertegen kennelijk geen bezwaar heeft.
Ongevraagd leveren van goederen:
Verder is het verboden om goederen of diensten te leveren met een betalingsverzoek, wanneer de consument geen voorafgaande bestelling heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het ongevraagd toezenden van een boek met acceptgiro, met de mededeling:
U dient de bijgevoegde acceptgiro binnen dertig dagen te voldoen, of anders het boek te retourneren. Als dit toch gebeurt, hoeft de consument geen enkele tegenprestatie te leveren. Hij hoeft niet te betalen, het boek niet terug te sturen en zelfs de leverancier niet te vertellen dat hij het boek houdt en niet betaalt.
Het feit dat de consument niet reageert betekent niet dat hij met de levering instemt, dat hij nu moet betalen, of dat hij de rest van de serie ook wil ontvangen. Overigens mag het toezenden van een vervangend product niet worden gezien als een niet gevraagde levering. Een consument die geen prijs stelt op het geleverde vervangende product, moet het dus (op kosten van de leverancier) terugsturen.
Frauduleus gebruik van betaalkaarten
Als er een overeenkomst op afstand is gesloten waarbij betaald wordt met een creditcard of andere betaalkaart, dan hoeft de consument niet betalen als het gaat om frauduleus gebruik van deze betaalkaart. Vereist is wel dat de consument niet tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die hij in acht moet nemen bij het gebruik van zijn betaalkaart.
Uitzonderingen
De Wet Koop op Afstand geldt niet voor financiële diensten. Hiervoor zijn aparte regels in de maak. Ook geldt de wet niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, erkoop bij opbod (denk bijvoorbeeld aan veilingen op Internet), bij distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), en bij bellen met een openbare telefoon.
Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld in algemene voorwaarden de consument afstand te laten doen van de rechten die hij op grond van de Wet Koop op Afstand heeft gekregen.